Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Ustka, ul. Słupska 25, 76-270 Ustka

Przed budynkiem biura znajduje sie ogólnodostępny parking z wyznaczonym miejscem do parkowania dla osób niepełnosprawnych

Główne wejście do siedziby biura Nadleśnictwa znajduje się w centralnej części budynku. Aby dostać się do biura Nadleśnictwa, należy przejść z parkingu chodnikiem, następnie schodami do głównego wejścia. Dla osób niepełnosprawnych, przy schodach zainstalowana została rampa z windą umożliwiająca swobodny wjazd do biura.

Przy wejściu głównym zainstalowano dzwonek w celu ewentualnego wezwania pomocy przy poruszaniu się po budynku nadleśnicwa.

Do budynku dostać się można również za pomocą wejścia od strony wewnętrznego parkingu na terenie nadleśnictwa, natomiast jest ono przeznaczone tylko dla osób uprawnionych. Również wewnętrzny parking jest przeznaczony tylko dla samochodów i osób uprawnionych do wjazdu na teren nadleśnictwa.

Budynek posiada dwie kondygnacje, na każdej z nich jest szeroki korytarz z dostępem do poszczególnych pomieszczeń. Wejścia do pomieszczeń nie posiadają progów, a drzwi i przejścia posiadają minimalną szerokość 90cm, umożliwiając przejście osobom niepełnosprawnym. 

Budynek nie posiada szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidzącym lub słabowidzącym, natomiast szeroki korytarz i brak progów umożliwiają poruszanie się z psem asystującym.

Wejście główne prowadzi za pośrednictwem szerokiego holu do poszczególnych pomieszczeń w biurze. Kierując się w prawą stronę znajdziemy pomieszczenia Działu Administracyjnego, z kolei po lewej stronie mamy Posterunek Straży Leśnej. Kolejne pomieszczenia to toaleta męska, toaleta damska, która też jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych, dalej mamy schody prowadzące na pierwsze piętro oraz schody do pomieszczeń w piwnicy. Schody do pomieszczeń w piwnicy zabezpieczone są zamykaną barierką uniemożliwiającą zejście tam osobom nieuprawnionym. Kolejne pomieszczenia to pokój Informatyka, dalej są pokoje Działu Finansowo-Księgowego i Kasa.

Na piętrze budynku znajduje się Sekretariat, pokój Inżyniera Nadzoru, gabinet Nadleśniczego, Zastępcy i Kadry. Pozostałe pokoje zajmuje Dział Gospodarki Leśnej. Sprzedaż drewna odbywa się w pokoju nr 21.

Budynek obsługiwany jest przez pracowników posługujących się językiem polskim i jedną osobę posługującą się językiem angielskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny na numer 59 814 00 00 lub e-mailowo na adres ustka@szczecinek.lasy.gov.pl.