Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Hodowla lasu korzysta z dorobku nauk przyrodniczych, m.in. klimatologii, gleboznawstwa, botaniki czy fizjologii roślin. W pracach hodowlanych leśnicy dążą do dostosowania składu gatunkowego lasu do siedliska. Dzięki temu las jest bardziej odporny na zagrożenia.

Las, jeśli nie powstał w sposób naturalny, jest sadzony przez leśników. Sadzonki hoduje się w szkółkach. Uprawy są poddawane zabiegom pielęgnacyjnym i ochronnym. Mają one stworzyć optymalne warunki wzrostu dla drzew najbardziej pożądanych w składzie gatunkowym rosnącego drzewostanu. Ostatnim elementem hodowli jest wycinka drzew dojrzałych, tak aby możliwe było odnowienie lasu, w sposób optymalny dla wymagań rosnących gatunków drzew.

Przeczytaj więcej na stronie lasy.gov.pl.

 

W latach 2018-2027 Nadleśnictwo Ustka planuje wykonać średniorocznie następujące zadania hodowlane:

 

  • odnowienia i zalesienia - 128 ha - w tym d-stanów użytkowanych rębniami złożonymi - 91 ha
  • podsadzenia, dolesienia i uzupełnienia - 2 ha
  • melioracje - 89 ha
  • czyszczenia wczesne (CW) - 64 ha
  • czyszczenia późne (CP) - 198 ha
  • trzebieże (TW i TP) - 673 ha

W związku z likwidacją szkółki leśnej Nadleśnictwa w 2005 roku, główne zaopatrzenie materiału sadzeniowego pokrywane jest produkcją w szkółce w sąsiednim Nadleśnictwie Damnica. Działania hodowlane Nadleśnictwa w ostatnim okresie i w najbliższej przyszłości są ukierunkowane na przebudowę pow. leśnych celem uzyskania zgodności siedliskowo-gatunkowej z jednoczesnym zwiększeniem udziału dęba i buka.

Wysoki udział siedlisk wilgotnych wynoszący 25% wymusza konieczność stosowania przez Nadleśnictwo specjalistycznych sposobów przygotowania gleby (wykonanie rabatowałków). Nadleśnictwo tymi sposobami przygotowuje średnio w roku ok. 20 ha gleby pod odnowienia.

Nasiennictwo i selekcja

Na terenie Nadleśnictwa Ustka nie występują Wyłączone Drzewostany Nasienne. W obrębie Ustka, oddz. 210c znajdują się 2 drzewa mateczne daglezji, natomiast w oddz. 168h drzewo mateczne brzozy.

Z drzewostanów jakościowo najlepszych wyodrębniono aktualnie 195,91 ha Gospodarczych Drzewostanów Nasiennych w tym: So – 95,41 ha, Brz – 3,32 ha, Dg – 16,89 ha, Bk – 39,33 ha, Dbs – 31,35 ha, Ol – 9,61 ha.   

Założono 48,54 ha upraw pochodnych.