Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi ...

Zgodnie z zapisem art. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 1991 roku, nr 101 poz. 444), nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa sprawuje na swoim terenie starosta.

Zgodnie z zapisem art. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 1991 roku, nr 101 poz. 444), nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa sprawuje na swoim terenie starosta. Polega on na możliwości władczego ingerowania w działalność właściciela wraz z pociąganiem do odpowiedzialności osób, nakazywania naprawienia uchybień, z zagrożeniem karami w razie niewykonania. W przypadku lasów niepaństwowych nadzór ma charakter wyłącznie przedmiotowy, gdyż nie odnosi się bezpośrednio ani do właściciela, ani do samego obszaru leśnego, a jedynie do zabiegów gospodarczych podejmowanych na danym gruncie leśnym. Starosta może w drodze porozumienia o charakterze cywilno - prawnym powierzyć prowadzenie w jego imieniu spraw z zakresu nadzoru, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w pierwszej instancji, nadleśniczym Lasów Państwowych na zasadzie zlecenia i pokrywania kosztów. W przypadku Nadleśnictwa Ustka, Starosta Słupski nadzoru tego nie przekazał Nadleśniczemu, tym samym jest on sprawowany siłami specjalistów Starostwa Powiatowego. W zakres ustawowego nadzoru nad lasami innych własności wchodzą między innymi: • lustracja stanu lasu na gruncie oraz ocena zgodności wykonanych przez właścicieli prac z przepisami ustawy o lasach , uproszczonymi planami urządzania lasu lub decyzjami, • wnioskowanie do starosty o wydanie decyzji administracyjnych lub wydawanie decyzji administracyjnych właścicielom lasów, kontrola wykonania obowiązków wynikających z tych decyzji, • wysyłanie upomnień i wnioskowanie o wszczęcie postępowania egzekucyjnego w przypadku nie wykonania zadań określonych w uproszczonym planie urządzania lasu lub decyzji, • cechowanie drewna i wystawianie właścicielom dokumentu stwierdzającego legalność jego pozyskania. Do obowiązków właściciela należy przede wszystkim: • ponowne wprowadzanie roślinności leśnej (upraw leśnych) w lasach w okresie do 5 lat od usunięcia drzewostanu, • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych na uprawach, • pielęgnowanie i ochrona lasu, w tym usuwanie drzew opanowanych przez owady, wywróconych , złamanych, suchych, • prowadzenie racjonalnej wycinki drzew (pozyskania drewna) zgodnie z uproszczonymi planami urządzania lasu lub decyzjami w granicach nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, • wykonywanie prac w zakresie ochrony przeciwpożarowej.