Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych (Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody).

Wyznaczenie obszaru chronionego krajobrazu następuje w drodze uchwały sejmiku województwa.

W zasięgu Nadleśnictwa Ustka zlokalizowane są 2 obszary chronionego krajobrazu „Pas Pobrzeża na Zachód od Ustki” i „Pas Pobrzeża na Wschód od Ustki” (Ryc. 1).

Pas Pobrzeża na Zachód od Ustki” i „Pas Pobrzeża na Wschód od Ustki”

 

Ryc. 1 Obszary chronionego krajobrazu na terenie Nadleśnictwa Ustka.

 

„Pas Pobrzeża na Zachód od Ustki” położony jest na terenie województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego. Łączna powierzchnia obszaru wynosi 8 689 ha.
W zasięgu Nadleśnictwa Ustka zajmuje powierzchnię 6 786 ha, z czego na gruntach Nadleśnictwa – 2 244,94 ha.

Obszar Chronionego Krajobrazu „Pas Pobrzeża na Zachód od Ustki” położony jest pomiędzy usteckim osiedlem Lędowo, a miejscowością Wicie, po wschodniej stronie jeziora Kopań.

Osobliwością geograficzną, przyrodniczą i krajobrazową obszaru jest bezpośrednie sąsiedztwo morza oraz związany z tym urozmaicony świat roślinny. Wyróżnia się
m.in. pionierską nadmorską roślinnością wydmową, np. z chronionym mikołajkiem nadmorskim (Eryngium martinum), roślinnością bagienną w okolicach Jeziora Modła, a także zespołami leśnymi, w tym głównie borami nadmorskimi.

Typowe dla tutejszego krajobrazu są również dwa jeziora przymorskie: Modła i Wicko. Przy miejscowości Jarosławiec na wybrzeżu morskim występuje dwukilometrowy odcinek klifu morskiego o wysokości sięgającej nawet 24,0 m. W pobliżu Jarosławca występują także rozległe zarośla rokitnika zwyczajnego oraz róży fałdzistolistnej, porastające klify i wydmy nadmorskie. Ponadto w miejscowości Łącko znajduje się interesujący zespół zabytkowy – kościół z dzwonnicą, otoczony sędziwymi lipami, uznanymi za pomnik przyrody.

            Obszar chronionego krajobrazu „Pas Pobrzeża na Wschód od Ustki” położony jest pomiędzy miejscowościami Przewłoka a Rowy. Znajduje się całkowicie w zasięgu Nadleśnictwa Ustka i obejmuje łączną powierzchnię 3 336 ha, z czego na gruntach Nadleśnictwa – 1 634,52 ha.

            Największą atrakcją, zarówno turystyczną, jak i krajobrazową jest wybrzeże morskie
z urokliwymi plażami, wydmami oraz klifem nadmorskim. Występują tu liczne gatunki roślinności nadmorskiej, m.in. wydmotwórcza honkenia piaskowa (Honckenya peploides
),
a także gatunki charakterystyczne dla zespołów leśnych – borów nadmorskich i buczyn.

            Na szczególną uwagę zasługują m.in. dwór i kościół w Wytownie. Liczne miejscowości spełniają funkcję turystyczną i częściowo uzdrowiskową.