Wydawca treści Wydawca treści

Natura 2000

Obszar Natura 2000 – obszar specjalnej ochrony ptaków, specjalny obszar ochrony siedlisk lub obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, utworzony w celu ochrony populacji dziko występujących ptaków lub siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt, będących przedmiotem zainteresowania Wspólnot Europejskich.

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:

 • obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko występujących ptaków,
 • specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i  zwierząt.

Podstawą wyznaczania obszarów Natury 2000 są kryteria naukowe.

Obszary Natura 2000 stanowią 40 proc. gruntów w zarządzie Lasów Państwowych, zajmują ponad 2,8 mln ha

Na terenie kraju obecnie są wyznaczone 144 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) i 823 obszary ochrony siedlisk (SOO), w tym 364 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty. Pokrywają one prawie 20 proc. powierzchni kraju.

Większość obszarów naturowych powstała na terenach leśnych. Stanowią one 40 proc. gruntów w zarządzie PGL LP, zajmują ponad 2,8 mln ha.

Przeczytaj więcej o sieci Natura 2000.

 

Podstawą prawną tworzenia sieci Natura 2000 są wytyczne zawarte w:

 • Dyrektywie Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dziko żyjących ptaków, zwanej Dyrektywą Ptasią,
 • Dyrektywie Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dziko żyjącej fauny i flory, zwanej Dyrektywą Siedliskową lub Habitatową.

Ustawa z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody, dostosowana do przepisów prawa Unii Europejskiej, nakłada na Ministra Środowiska obowiązek opracowania i przekazania Komisji Europejskiej projektu listy obszarów Natura 2000.
Sieć obszarów Natura 2000 obejmuje:

 • obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) – zgodnie z dyrektywą ptasią,
 • specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) – zgodnie z dyrektywą siedliskową.

Na terenie Nadleśnictwa Ustka wyznaczono następujące obszary ochrony siedlisk:

 • „Przymorskie Błota" (PLH 220024),
 • „Klify Poddębskie" (PLH220100),
 • „Dolina Łupawy" (PLH 220036),
 • "Jezioro Wicko i Modelskie Wydmy" (PLH 320068)
 • "Dolina Słupi" (PLH 220052)

Opis oraz mapy obszarów Natura 2000 znajduje się tutaj