Wydawca treści Wydawca treści

Inne formy ochrony przyrody

Na terenach Nadleśnictwa Ustka znajduje się też kilka innych form ochrony przyrody:

  • zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Bruskowskie Bagno" o powierzchni 214,86 ha. Został utworzony w celu ochrony wartości przyrodniczych i krajobrazowych torfowiska wysokiego, stanowiącego lokalną ostoję bioróżnorodności oraz zachowania stanowisk chronionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt;
  • obszary chronionego krajobrazu „Pas pobrzeża na wschód od Ustki" i „Pas pobrzeża na zachód od Ustki", obejmujące ciekawy krajobraz nadmorski;
  • użytki ekologiczne – 84,53 ha;