Wydawca treści Wydawca treści

Nasze lasy

Teren Nadleśnictwa Ustka znajduje się w Krainie Bałtyckiej w Dzielnicach: Pasa Nadmorskiego i Pobrzeża Słowińskiego, a z uwagi na specyficzny charakter obszaru, lasy ochronne zajmują 81 % powierzchni leśnej.

Do tej grupy zaliczone są lasy pełniące różne, najczęściej złożone funkcje, w tym: lasy glebochronne, wodochronne, uzdrowiskowe, masowego wypoczynku oraz lasy mające szczególne znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa Państwa znajdujące się głównie na położonym na zachód od Ustki nadmorskim poligonie wojsk NATO.

Nadleśnictwo charakteryzuje się dużą różnorodnością siedlisk oraz brakiem jednego, wyraźnie dominującego siedliska. Udział siedlisk borowych wynosi 45 % i lasowych 55 % z następującą strukturą typów siedliskowych lasu: Bs - 5%, Bśw - 7%, Bw, Bb - 2%, BMśw - 22%, BMw - 6%, BMb - 3%, LMśw - 19%, LMw - 6%, LMb - 3%, Lśw - 22%, Lw - 2%, Ol, OlJ, Lł - 2%. Udział siedlisk wilgotnych i bagiennych jest znaczny i wynosi 25%.

Struktura siedliskowa

Poszczególne gatunki lasotwórcze mają następujący udział powierzchniowy: sosna - 60%,  buk - 17%,  brzoza - 10%,  olcha - 5%,  dąb - 5%, świerk - 3%.

Przeciętny aktualny wiek drzewostanów jest wysoki - 59 lat i związany jest głównie z przeważającym udziałem lasów ochronnych, a przeciętna zasobność drzewostanów jest również wysoka i wynosi  282 m3/ha.
Drzewostany na gruntach porolnych zajmują powierzchnię 20%.

Prowadzenie gospodarki leśnej utrudniają następujące uwarunkowania terenów Nadleśnictwa:

  • niska jak na warunki Pomorza lesistość wynosząca 26,4% i związana z tym wielokompleksowość obszarów leśnych (275 kompleksów leśnych),
  • znaczny udział siedlisk o silnym uwilgotnieniu,
  • słaba sieć przejezdnych dróg leśnych,
  • znaczne zadania w zakresie melioracji wodnych,
  • wysoka urbanizacja terenów Nadleśnictwa.