Wydawca treści Wydawca treści

Rys historyczny Nadleśnictwa Ustka

Nadleśnictwo Ustka, jako jednostka administracyjna powstało w 1946 roku. Trzon powierzchni lasów tworzących ówczesne Nadleśnictwo powstał z upaństwowienia lasów prywatnych majątkowych i lasów prywatnych włościańskich oraz z przejęcia lasów państwowych Nadleśnictwa Słupsk, które przed II wojną światową obejmowało około 3000 ha i składało się z 4 leśnictw.

Jak wynika z archiwalnych zapisków, okres pierwszych lat po wojnie charakteryzował się dotkliwym brakiem siły roboczej i dużą płynnością kadry technicznej. W tym czasie, w latach 1946-1953, gospodarkę leśną w Nadleśnictwie prowadzono w oparciu o „przybliżoną tabelę klas wieku". Utworzono wówczas dwa gospodarstwa: sosnowe i bukowe o 100-letniej kolei rębu. Ogólna powierzchnia Nadleśnictwa wynosiła 6850 ha.

Siedziba Nadleśnictwa od początku powstania mieściła się w Ustce. Początkowo przy ulicy Dunina, gdzie obecnie mieści się Urząd Gminy Ustka, aż do roku 1975, kiedy to została przeniesiona do nowo wybudowanego budynku przy ul. Słupskiej 25.

Od 1954 do 1963 r. obowiązywał dla Nadleśnictwa prowizoryczny plan UGL. Powierzchnia Nadleśnictwa wynosiła 7588 ha, wyróżniono 9 leśnictw o powierzchni od 698 do 940 ha. W tym okresie następowały drobne zmiany w powierzchni leśnej Nadleśnictwa wynikające m.in. z przekazania lub przejęcia lasów: prywatnych właścicieli, zakładów przemysłowych, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Słupsku, Nadleśnictw Słupsk i Stary Kraków.
W 1966 r. opracowano definitywny plan urządzenia gospodarstwa leśnego na okres od 1.10.1966 do 30.09.1976 roku. Powierzchnia całego Nadleśnictwa wynosiła wówczas 8027 ha i podzielona została na 8 leśnictw o powierzchni od 833 ha do 1468 ha.

W roku 1966 Nadleśnictwo zatrudniało 21 robotników stałych i ok. 25 pracowników interwencyjnych, głównie z terenów województwa kieleckiego, lubelskiego, krakowskiego. W 1967 roku, kiedy powstał Słowiński Park Narodowy, do Nadleśnictwa Ustka włączono 1077 ha powierzchni leśnej z byłego Nadleśnictwa Smołdzino.

W 1973 roku rozpoczęła się „wielka" reorganizacja w całych Lasach Państwowych. Do Nadleśnictwa Ustka włączono wtedy tereny byłych Nadleśnictw Damnica i Główczyce oraz część Nadleśnictwa Słupsk.

W 1975 roku opracowano nowy plan urządzenia gospodarstwa leśnego dla Nadleśnictwa na okres od 1.10.1975 do 30.09.1985 roku, w skład którego wchodziły 4 obręby: Ustka, Słupsk, Damnica, Główczyce.
Na bazie dwóch ostatnich obrębów w 1984 roku utworzono Nadleśnictwo Damnica, a do obrębu Ustka przyłączono Leśnictwo Górsko z Nadleśnictwa Sławno.

Po tej kolejnej reorganizacji Nadleśnictwo Ustka zarządzało gruntami o całkowitej pow. 15980 ha i składało się z 7 leśnictw o powierzchni od 1686 – 2964 ha.
W w/w okresie gospodarczym drzewostany Nadleśnictwa dotknięte zostały dwiema klęskami, które poczyniły duże szkody. W latach 1979-1981r. w czasie jesienno-zimowym wystąpiły huraganowe wiatry wyrządzając ogromne szkody, głównie w drzewostanach przedrębnych.
Wkrótce po tej klęsce nałożyła się w latach 1981 - 1983 gradacja brudnicy mniszki, która silnie osłabiła drzewostany iglaste.

Oprócz ogromnej masy wiatrołomów, wywrotów i złomów wystąpił w dużych ilościach posusz. Działania w tym okresie były skoncentrowane głównie na porządkowaniu stanu sanitarnego i odnowieniu powierzchni poklęskowych. W tym okresie roczny etat cięć wynosił 38,5 tys.m3 grubizny
Wg stanu na dzień 1.01.1988, dwuobrębowe Nadleśnictwo Ustka zarządzało terenami leśnymi na powierzchni 15956 ha, podzielone było na 14 leśnictw o powierzchni od 830 – 1674 ha.
Sporządzony na lata 1998-2007 plan urządzenia lasu wydzielił 15 leśnictw. Całkowita powierzchnia Nadleśnictwa ukształtowała się na poziomie 16305 ha, przeciętna powierzchnia leśnictwa wynosiła 1087 ha, natomiast średnioroczny etat cięć został ustalony na 56 tys. m3 grubizny.

Koniec lat 90-tych przysporzył naszym leśnikom problemów w związku z klęską wywrotów i złomów powstałą w wyniku huraganowych wiatrów w dniach 3 i 4 grudnia 1999 roku oraz w I kwartale roku następnego. Szkody pohuraganowe wyniosły wówczas 57,3 tys m3.
Dzięki zaangażowaniu całej załogi szkody zlikwidowano do końca 2000 roku, co uchroniło Nadleśnictwo przed gradacją owadów w roku następnym.

Obowiązujący dziś plan urządzenia lasu sporządzony został na lata 2018-2027 w ramach V rewizji urządzania lasu, zgodnie z którym powierzchnia ogólna Nadleśnictwa ukształtowała się na poziomie 16,2 tys. ha.
Obecnie Nadleśnictwo Ustka jest podzielone 14 leśnictw o powierzchni od 873 – 2340 ha., zatrudnia 56 pracowników, w tym 38 w Służbie Leśnej.